TAKE 6

Lucerna music bar, Praha 29. listopadu 2014